კონფიდენციალურობა


academybooks.ge-ს მიერ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა და გამოყენება ხდება მომხმარებლის მიერ ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე.

პერსონალურ ინფორმაციაში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის პირადი თუ ფინანსური ინფორმაცია, რომელსაც გასცემს მომხმარებელი თავად, ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს.

პერსონალური ინფორმაციის გაცემა არ ხდება მომხმარებლის თანხმობის გარეშე. გამონაკლისი შესაძლოა გახდეს კანონით დადგენილი შემთხვევები.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება შემდეგი მიზნებისთვის:

  • პროდუქციის შეძენა და მიწოდება დანიშნულების ადგილას
  • საინფორმაციო სახის შეტყობინებები

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

academybooks.ge-ს ვებ-გვერდის მიერ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა და გამოყენება ხდება მომხმარებლის ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე.

პერსონალურ ინფორმაციაში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის პირადი თუ ფინანსური ინფორმაცია, რომელსაც გასცემს მომხმარებელი თავად ან მესამე მხარე, მომხმარებლის თანხმობის საფუძელზე (როგორიცაა ბანკები, საკრედიტო ორგანიზაციები და სხვა).

პერსონალური ინფორმაციის გაცემა არ ხდება მომხმარებლის თანხმობის გარეშე. გამონაკლისი შესაძლოა გახდეს კანონით დადგენილი შემთხვევები.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება შემდეგი მიზნებისთვის:

  • პროდუქციის შეძენა და მიწოდება დანიშნულების ადგილას
  • საინფორმაციო სახის შეტყობინებები